Kandavas novada skolotāju seminārs/praktikums Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā03.01.2018

Tā kā 2017./2018. mācību gadā Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola ir viena no 100 pilotskolām, kas piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" aprobācijas procesā, tieši šajā skolā 3.janvārī pulcējās visi novada skolotāji, lai apspriestu sagaidāmās izmaiņas mācību saturā.

Semināra sākumā direktores vietniece mācību darbā Ligita Zāģere sniedza vispārīgu priekšstatu par pārmaiņām mācību organizācijā. Pēc tam skolotāji atbilstoši savai mācību jomai (sociālā un pilsoniskā, valodu, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskās aktivitātes, sākumskola) iepazinās ar jauno standartu projektu, grupās to apsprieda un vienojās par to, kas jaunajā mācību saturā un pieejā ir atbalstāms konkrētās mācību jomas kontekstā un kas vēl jāpilnveido. Priekšlikumi, idejas un ierosinājumi tiks apkopoti un nosūtīti "Skola 2030" projekta vadības grupai.<>


Jaunākās galerijas