Follow The Yellow Brick Road With MI Theory

erasmus_logo.jpgProjekta nosaukums: „Follow The Yellow Brick Road With MI Theory” – starpskolu stratēģiskās partnerības projekts

Projekta Nr: 2020-1-ES01-KA229-082343_2

Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši; no 2020. gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam

Projekta piešķirtais finansējums: 31 230,00  EUR

Projekta mērķi:

Izmantot MI teoriju, lai paplašinātu iespējas veidot katram skolēnam, atbilstoši viņa prasmēm un spējām, atbilstošu mācību vidi. Rezultātā tiks uzlabotas skolēnu akadēmiskās zināšanas, samazinot priekšlaicīgas skolas pamešanas iespēja, un attīstot skolēnos prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, lai spētu veiksmīgi pašrealizēties.
1) Sniegt skolotājiem iespēju piedalīties mobilitātes un sadarbības programmā, un uzlabot savas profesionālās prasmes, daloties labajā praksē veidojot MI klases.
2) Ļaut skolēniem atklāt savu potenciālu un talantus, apgūstot veidus, kā labāk tos realizēt.
3) Izmantot uz projektiem balstītas mācības un pilnveidot tehnoloģiju izmantošanas iespējas, lai veidotu starptautiskus sadarbības tīklus un paaugstinātu motivāciju, uzlabojot komunikācijas stratēģijas starp ieinteresētajām pusēm skolās.
4) Eiropas dimensijas attīstīšana skolas politikā, stiprinot ieinteresēto pušu eiropeiskās identitātes izjūtu un veicinot izpratni par kopīgām vērtībām un individuālajām brīvībām.

Paredzamie rezultāti un ietekme
Projekts veicinās skolas attīstību:
• skolotāji paaugstinās savas profesionālās pilnveides iespējas un mācīšanas kvalitāti daloties savstarpējā pieredzē, un iekļaus inovatīvās idejas par mācību modeļiem un darbu ar jaunākajām tehnoloģijām savā ikdienas darbā;
• skolēni iegūs plašāku izpratni par izglītības nepieciešamību nākotnē, paaugstinās savas personīgās prasmes un attīstīs rakstura īpašības, kuras nepieciešamas, lai sekmīgi izdarītu izvēli savai nākotnes profesijai pēc skolas beigšanas;
• skolēni uzlabos savas sociālās prasmes, zināšanas par darba tirgus iespējām un komandas darba nozīmi;
• projekta mērķis ir radīt ilgtermiņa rezultātus kultūras jomā, kad ģimenes, skolotāji un skolēni turpina uzturēt sadarbību gan skolā, gan ārpus tās.

Projekta partneri: Spānija, Latvija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Polija, Itālija

Projekta ieviešanas plānu skatīt šeit

Logo konkurss <>


Jaunākās galerijas