Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Projekti

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

logo-projektam.jpgEiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Lasīt visu ziņu galerija (10)

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

pumpurs.jpgKandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts turpināsies līdz 2023.gada decembrim

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Lasīt visu ziņu

"Kompetenču pieeja mācību saturā"

Ar 2017./2018.m.g. skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā.
"Kompetenču pieeja mācību saturā." aprobācijas procesā. Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu

Projekta mērķis:

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Galvenās darbības:

Mācību satura izstrāde. Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija. Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana. Diagnostikas instrumentu izstrāde. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana. Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā. Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Plānotie rezultāti:

Projekta rezultātā tiks radīti 83 mācību un metodiskais līdzekļi, tai skaitā 68 digitāli. Papildus vēl tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma ‘Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c. Profesionālās kompetences pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 6000 pedagogu.

Projekta vietnes adrese - www.skola2030.lv

Skolas dalība projektos

Skolas dalības izglītojošos projektos apkopojumu skatīt šeit

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas dalība projektos 2015.g.

 • Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015.
 • Apmaiņas projekts starp Kandavas, Mērsraga un Lejres pašvaldībām „Māksla un sports” (Kandavas novada domes finansējums).
  Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot skolēnu sadraudzību maksas un sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīstināt Dānijas skolēnus ar mūsu ikdienas gaitām, paplašināt viņu redzesloku par latviešu tautas kultūru un tradīcijās, attīstīt skolēnu radošumu, uzlabot svešvalodu prasmes.
 • Iesniegts projekts 5.-9.klašu kora tērpu iegādei par kopējo summu 2587,50 eiro bez PVN. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” projektu konkursā.
 • Skola regulāri piedalās mazajos projektos „Skolas auglis”, „Skolas piens”, „Labdarības skoliņa” u.c.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas dalība projektos 2013.-2014.g.

2013.gads

 • ELFLA „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Distanču slēpošana – veselīgam un aktīvam dzīvesveidam”(projekta iesniedzējs un īstenotājs – biedrība „Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai”).
 • IZM sporta inventāra iegādes projekts „Sports skolā” (skolas līdzdalība Kandavas novada domes iesniegtajos projektos).
 • Sabiedrība ar dvēseli 2013 projekts „Remontējam mūziku” (neformāla personu grupa „ Par skaistu skolu”).
 • „Pieslēdzies Latvija” Lattelecom” projekts „Datorapmācība senioriem”.Skolotāji, kuri veica apmācību, saņem planšetdatorus.
 • „Labie darbi” projekts „Rotaļu laukuma izveide”.Projekta mērķis – sakopt skolas apkārtni, izveidojot rotaļu laukumu skolēnu brīvā laika pavadīšanai.
 • Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015. (projekts tiek uzsākts).Projekta tēma – gūt padziļinātu priekšstatu par savas un citu projektā iesaistīto dalībvalstu „varoņiem”. Projekta mērķi – paplašināt skolēnu zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos, attīstīt radošumu, paplašināt redzesloku par ES valstīm un veidot izpratni par Eiropas pilsonību, kā arī uzlabot svešvalodu prasmes.Skolotājus iepazīstināt ar dažādu ES valstu izglītības sistēmām, pilnveidot svešvalodu zināšanas. Projekta ietvaros paredzēti skolotāju apmaiņas braucieni.
 • Apmaiņas projekts starp Lejres, Kandavas un Mērsraga pašvaldībām „Sports un draudzība” (Kandavas novada domes finansējums).Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot skolēnu sadraudzību sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīt Dānijas skolēnu ikdienas gaitas, paplašināt redzesloku par dāņu tautas kultūru un tradīcijās, uzlabot savas svešvalodu prasmes
 • Youth in Action projekts „Singing in group” .Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Beļģiju, Bulgāriju, Ungāriju, Turciju. Projekta tēma – iepazīt citu tautu kultūru caur dziesmām. Projekta mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku par cittautu kultūru, iemācīties dziesmas dažādu tautu valodās, uzlabot svešvalodu zināšanas.
 • Nordplus Junior projekts „Let`s make things better!” 2013.-2014. (projekta realizācija tiek uzsākta).Skolēnu apmaiņas projekts starp partnervalstīm – Lietuvu un Igauniju.Projekta tēma – padarīt savu ikdienas dzīvi interesantāku, apgūstot dažādas jaunas prasmes. Projekta mērķis – veicināt skolēnu radošumu un sadarbības prasmes, padziļināt viņu zināšanas par kaimiņvalstu tradīcijām un kultūru, pilnveidot svešvalodas prasmes.’
 • COMENIUS skolotāju profesionālās pilnveides kursi Lielbritānijā. Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju zināšanas par jaunākajām mācību metodēm, padziļināt svešvalodu zināšanas.
Lasīt visu ziņu

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas darbība projektos 2011./2012. m.g.

ES projekts “Skolas auglis”
Comenius skolu partnerības projekts “Vilciens Eiropai”(“Train 4 Europa”)
Projekta tēma – sports un veselīgs dzīvesveids, 1.- 4.kl.

Amerikas latviešu apvienības projekts “Sveika, Latvija”
2011. gada 17. jūnijā pie mums skolā viesojās Amerikas latvieši – 20 skolēni un 3 skolotāji. Programmas ietvaros tika apskatītas Kandavas ievērojamākās vietas, interešu izglītības iespējas Kandavā, dabas liegums Čužu purvs un noslēgumā – viesošanās latviešu lauku mājā ”Indāni”. 2011. gada 22. jūnijā šī projekta ietvaros mūsu skolas skolēni kopā ar Amerikas latviešiem viesojās Rīgas pilī un Amerikas Vēstniecībā, kā arī apmeklēja Okupācijas muzeju. Noslēgumā – ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.

Lasīt visu ziņu


<>


Jaunākās galerijas