Iekšējie normatīvie akti

Skolas nolikums skatīt šeit

Iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skatīt šeit

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas kārtība, mācību procesa organizēšanai 2021./2022.m.g. skatīt šeit

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus skatīt šeit

Kavējumu uzskaites kārtība skatīt šeit

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas rīcība skolēnu neattaisnoto kavējumu gadījumos skatīt šeit

Kārtība, kādā Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā tiek risināti skolēnu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumi skatīt šeit

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā skatīt šeit

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pagarinātās dienas grupas kārtība skatīt šeit<>


Jaunākās galerijas