"Kompetenču pieeja mācību saturā"

Ar 2017./2018.m.g. skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā.
"Kompetenču pieeja mācību saturā." aprobācijas procesā. Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu

Projekta mērķis:

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Galvenās darbības:

Mācību satura izstrāde. Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija. Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana. Diagnostikas instrumentu izstrāde. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana. Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā. Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Plānotie rezultāti:

Projekta rezultātā tiks radīti 83 mācību un metodiskais līdzekļi, tai skaitā 68 digitāli. Papildus vēl tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma ‘Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c. Profesionālās kompetences pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 6000 pedagogu.

Projekta vietnes adrese - www.skola2030.lv<>


Jaunākās galerijas