ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts

Projekta nosaukums: „Sadarbību veicinoša mācību vide un starpdisciplinārās prasmes Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”


Projekta Līguma Nr: 2019-1-LV01-KA101-060126
Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.novembrim
Projektam piešķirtais finansējums: 12 340,00  EUR
Projekta dalībnieki: Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāji
Projekta partneri:
F.G.G. EDUCULTURE Center of Education Kiprā
EUROPASS Teacher Academy Itālijā/ Spānijā
PRIČALICA Grieķijā
Eekhout Academy Portugālē

Projekta mērķi:

 • nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, apmeklējot kursus;
 • pilnveidot un bagātināt viņu metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī svešvalodu, sociālās un starpkultūru kompetences;
 • sagatavot skolotājus pilnvērtīgai dalībai Erasmus+ stratēģisko partnerību projektos, un cita veida starptautiskiem projektiem.

 Darba plāns:

 Pirms projekta

 • Sadarbības partneru apzināšana, informēšana par Erasmus+ programmas noteikumiem, sekošana līdzi aktuālajai informācijai par programmas vadlīnijām – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola (KKMV) – 12/2018 - 02/2019.
 •  Potenciālo dalībnieku vajadzību apzināšana un izvērtēšana – 01 - 02/2019, KKMV
 • Sadarbības piekrišanas apstiprināšana, projekta aktivitāšu programmas un laiku saskaņošana, projekta pieteikuma izstrādāšana un iesniegšana - KKMV, partneri (priekš-reģistrācija, piekrišanas vēstules, rakstiska informācijas apmaiņa, konsultēšanās ar VIAA) - 01-02/2019.

Projekta īstenošanas laikā

 •  Projekta dalībnieku informēšana, KKMV – 09-10/2019.
 •  Projekta aktivitāšu programmas un laiku precizēšana, sadzīves apstākļu apzināšana, līgumu slēgšana ar mobilitātes dalībniekiem, saziņa ar partneriem - 10/2019 - 11/2020.
 •  Ceļošanas un apdrošināšanas dokumentu noformēšana, KKMV - 01/2020 - 11/2020.
 •  Detalizēta katras aktivitātes programmas izstrāde, Europass dokumentu sagatavošana - partneri, KKMV - (pamatjautājumi – 01 - 02/2019, detalizēti - pirms katras aktivitātes uzsākšanas, ievērojot aktuālo situāciju - projektā apstiprināto dalībnieku skaitu, mācību jomu u.c.) - 01/2020 - 11/2020.
 •  Iepazīstināšana ar vietējiem apstākļiem, vietējā transporta nodrošināšana līdz partnerinstitūcijām un atpakaļ – KKMV un partneri - 01/2020 - 11/2020.
 • Kursu apmeklējums - KKMV - 04/2020 - 11/2020.
 •  Projekta aktivitāšu norises pārraudzība un vadīšana - KKMV, partneri (regulāra sazināšanās ar kontaktpersonām un programmas dalībniekiem) - 10/2019 - 11/2020 .
 •  Sadzīves apstākļu pārraudzība – KKMV, partneri - 04/2020 - 11/2020.
 • Individuālo atskaišu aipildīšana un iesniegšana Mobility Tool pēc katru kursu apmeklējuma – KKMV – 04/2020 – 11/2020.

Pēc projekta

 •  Projekta rezultātu izvērtēšana un sertificēšana - partneri (organizācijas vadītāja parakstīta sertifikāta un Europass Mobility dokumenta izsniegšana) - 04/2020 - 11/2020.
 •  Rezultātu analīze un izplatīšana - KKMV, partneri - 04-12/2020
 •  Projekta dalībnieku iesniegtās dokumentācijas analīze un izvērtējums; informācijas izplatīšana (skolā, laikrakstā “Kandavas novada vēstnesis”, skolas mājas lapā http://milenbaha-vsk.lv, Kandavas novada IP mājas lapā http://www.knip.lv un novada domes mājas lapa http://www.kandava.lv) - 01/2020 - 12/2020.
 • Atskaites sagatavošana un iesniegšana Mobility Tool – KKMV - 11/2020 – 01/2021.

Projekta koordinatore: Danuta Dude<>


Jaunākās galerijas